DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0931 114 089 / 090 411 6979

Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Lượt xem: 637 - Ngày:
Chia sẻ

(Chinhphu.vn) – Trình bày báo cáo của Chính phủ về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 tại phiên họp thứ 28 của UBTVQH, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu lên phương hướng và nhiều nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể được Chính phủ xác định.

 

Theo đó, về mục tiêu tổng quát, Chính phủ xác định tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đối khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019 được Chính phủ xác định trong dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,6-6,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7-8%; tỉ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 33-34% GDP; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4% theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2016-2020; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-62%…

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Chính phủ xác định là: Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng GDP, trong đó tập trung: Điều hành giá cả thận trọng; kết hợp hài hòa, linh hoạt các chính sách vĩ mô, nhất là chính sách tài khóa, tiền tệ; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách Nhà nước gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, chống thất thu; đẩy mạnh hơn nữa rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh bất hợp lý, tạo dựng môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt 3 đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mạnh hơn nữa mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo các mục tiêu, nhiệm vụ  đã đề ra, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn, thực chất hơn nữa trong từng ngành, lĩnh vực, nhất là trong bối cảnh thực hiện chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0.

Tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách theo đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã đề ra; đẩy mạnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đối với các lĩnh vực xã hội trong tình hình mới; thúc đẩy tiến bộ trong phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, thể dục, thể thao, các vấn đề xã hội khác…; cải thiện hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần duy trì ổn định xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Chú trọng các giải pháp phát huy nguồn lực tài nguyên gắn với đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực đất đai, tăng cường công tác dự báo thời tiết, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần chuyển dịch mô hình kinh tế hiệu quả tại khu vực.

Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ, lợi ích, an ninh của đất nước, không để bị  động, bất ngờ, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố; tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn, trật tự cho cuộc sống của người dân. Kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp đề ra.

Nguồn: VPG news

Duy Nghĩa - Chứng Khoán Online
Phạm Duy Nghĩa

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

090 411 6979 Mở tài khoản CK